پروژه ها

هوشمندسازی و سیستم‌های یکپارچه-شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی

1393

شرکت آریا همراه سامانه نصب و راه اندازی سامانه ۱۹۹ در فرودگاه های کشور، تهیه و استقرار سامانه مدیریت اطلاعات تجهیزات ارتباطی و MDF فرودگاه مهرآباد، تهیه و استقرار سامانه SNOWTAM بر روی بستر BPMS، تهیه و استقرار برنامه کاربردی استعلامات بین دستگاهی، ایجاد سامانه استریپ پروازی الکترونیک، تهیه و استقرار سامانه ADS-B و تهیه و استقرار لاگ الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که سال گذشته انجام شد.