Menu

برگزاری دوره‌های آموزشی مایکروسافت Dynamics

برگزاری دوره‌های آموزشی مایکروسافت Dynamics
   در این دوره‌ی آموزشی هفت روزه، ضمن آشنایی شرکت کنندگان با ساختار و محیط ERP مایکروسافت MS Dynamics AX فرآیندهای موجود در زمینه‌ی بازرگانی، توزیع، تأمین، خرید و فروش به شرکت‌کنندگان تدریس شد.
 Best Practiceهای موجود مورد بررسی و کاوش موشکافانه قرار گرفت، تا شرکت‌کنندگان بتوانند بر کارآمدترین و اثربخش‌ترین راهکارهای این حوزه تسلط پیدا کنند. متدهای روزآمد تدریس مدرسان بین‌المللی این دوره، به
افزایش سطح مشارکت شرکت‌کنندگان و بالتبع بهبود فرآیند یادگیری انجامیده است.
   شایان ذکر است آریاهمراه مدتی است فعالیت خود را در حوزه آموزش و پیاده‌سازی ERP به شکل گسترده آغاز نموده و توانسته‌است به عنوان یکی از پیشگامان فن‌آوری اطلاعات در کشور با بهره گیری از روزآمدترین راهکارهای
جهانی در این حوزه، نیازهای کسب و کارهای کشورمان را شناسایی و مرتفع نماید.