Menu

پروژه ها

خدمات پشتیبانی و نگهداری مرکزداده و بخش زیرساخت فیزیکی سایت اصلی بانک تجارت، 93 و 94

سال تولید : 1394

خدمات و راهکارها : پشتیبانی فناوری اطلاعات

مشتریان :

فیلتر براساس ویژگی ها
جستجو